ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธงชัย ศรีสร้อย
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางเรืองนุช อุดมนา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายเบ็ลล่า เมืองโคตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สุดทาโคตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางทองใส ชมชื่น
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : จ.อ.เทียนทอง เมืองโคตร
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนิคมธรรมนาถ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวย แสนสุภา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเยี่ยม เมืองโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยบัญชา ว่องไว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกัญญา สุพร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจักราวุธ ยากลาง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตติกาล นกเผือก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางหนูกาล ต่อมดวงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.บรม บำรุงสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ