ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเบ็ลล่า เมืองโคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนภาพร ฉัตราภรณ์
ครู คศ.3

นางสาวสุดา อินธิโคตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0