ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายเบ็ลล่า เมืองโคตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกนกพร สุขภาพ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางนภาพร ฉัตราภรณ์
ครู คศ.3

นางสาวสุดา อินธิโคตร
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นายธนาพงศ์ ดุสอน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0