ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางนงลักษณ์ เมืองโคตร
ครู คศ.3

นางสาววรรณนิภา พุทธรักษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0