ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ช่างปูนชั้น 4/ นักการภารโรง

กิ่งเพ็ชร เมืองโคตร
ช่างปูนชั้น 4/นักการภารโรง

นายอาวุฒิ แสนเจ็ก
นักการภารโรง