ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอนุชา ภาคนาม

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนวชัย ราชสาร
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0