ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวิยดา โพธ์ชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ