ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูพี่เลี้งเด็กพิการ

นางอุราลักษณ์ ระบาเลิศ