ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจุมพล ชาญณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์