ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายจุมพล ชาญณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นงาสาวแพรวพร เพชรอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0