ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายจุมพล ชาญณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นงาสาวแพรวพร เพชรอินทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0