ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนุชา ภาคนาม
ครู คศ.2

นางสาวนวรัตน์ โชติประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายชุมพล วรรณสา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0