ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัฐชยา ทาอามาตย์
ครู คศ.3

นางพิชชานันท์ นันตะชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางรุ่งทิพย์ พัฒนวงษ์ไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1