ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางณัฐชยา ทาอามาตย์
ครู คศ.3

นางสุพิชชญา ใจช่วง
ครู คศ.2

นางพิชชานันท์ นันตะชัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางรุ่งทิพย์ พัฒนวงษ์ไชย
ครู คศ.3