ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุภาวดี ยะสะกะ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางกนกพร สุขภาพ
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางอุราลักษณ์ แก้วดี