ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสุภาวดี ยะสะกะ
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางกนกพร สุขภาพ

นางอุราลักษณ์ แก้วดี