ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ณ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย
ในที่ 26-27 ธันวาคม 2562 ยุวกาชาด ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายอนุสรณ์สถานแห่งความสงบ (ภูพานน้อย)
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2562,20:11   อ่าน 154 ครั้ง