ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน

เพลงมาร์ของโรงเรียน

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนคริน

ทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา สถาบันมี

ดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ดั่งดวงใจ

คำขวัญวิชาการนำ กิจกรรมเด่น

เน้นคุณธรรมนำประชาธิปไตย

นาฎศิลป์ ศิลปวัฒนธรรมไทย

ภาคภูมิใจ พุทธศาสตร์ ยุคไอซีที

เขียวแดงเหล่าลูกหลานทหารผ่านศึก

ใจหาญฮึก เรารู้รักสามัคคี

เรารักชาติศาสน์ กษัตริย์ รักศักดิ์ศรี

ด้วยบารมีสมเด็จพระศรีนครินทร์  ( ซ้ำ )