ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

2.จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

3.ส่งเสริมสนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

5.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์

1.สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน

2.ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน การศึกษา

3.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักถิ่นฐาน เห็นคุณค่า ร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

4.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับการรับรองคุณภาพจาก สมศ.

6.ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ