ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา

ภายในปี ๒๕๕๘ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา

เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

ร่วมสืบสานเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ

ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล