ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  84  พรรษา  เดิมชื่อ โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม   พุทธศักราช  2527  ในบริเวณนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 31 พฤษภาคม  พุทธศักราช  2528 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  84  พรรษา 

ในปีการศึกษา  2534  ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

มีหมู่บ้านในเขตบริการ   5 หมู่บ้าน  คือ  หมู่ 1  หมู่ 2   หมู่  3  หมู่  4  และหมู่  5 
ตำบลดงหมู  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน