ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 ก.พ. 56 ถึง 15 ก.พ. 56 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสื้อ - ยุวกาชาด โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินฯ

ค่ายต.ช.ด./แต่งกายชุด ลูกเสือ - ยุวกาชาด
08 ธ.ค. 57 ถึง 09 ธ.ค. 57 แข่งขันกีฬาภานใน โรงเรียนสมเด็จพระศรีฯ
18 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 แข่งขันกีฬาเครือข่ายกลุ่มหว้านใหญ่
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 สอบปลายภาคเรียน ที่1 ปีการศึกษา 2558
27 พ.ย. 58 การแข่งขันกีฬาภายใน